Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

19,20,21 lipca 2023 godz.10.00-14.00

24,26 lipca 2023 10.00-14.00

Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Wymagane dokumenty:

– oryginał świadecta ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – technikum

– 2 zdjęcia

– ksero aktu urodzenia

– wypełniony kwestionariusz osobowy

Skip to content