Obowiązki ucznia

 1. Uczeń zobowiązany jest do:
  1. kceptowania warunków stawianych przez Szkołę, przestrzegania Statutu i obowiązujących w Szkole regulaminów;
  2. udziału w procesie dydaktyczno-wychowawczym Szkoły poprzez systematyczne uczestnictwo w lekcjach;
  3. systematycznej i wytrwałej pracy nad własnym rozwojem poprzez:
   a) właściwe przygotowanie się do lekcji (posiadanie podręcznika i pomocy naukowych),
   b) aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
   c) odrabianie zadań domowych,
   d) utrwalanie i pogłębianie zdobytej wiedzy,
   e) efektywne wykorzystywanie lekcji,
   f) uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach,
   g) samodzielną pracę podczas różnorodnych form sprawdzania wiadomości;
  4. właściwego zachowania w czasie lekcji przez co rozumie się:
   a) gotowość do zajęć lekcyjnych wyrażoną ustawieniem się oddziału przed salą lekcyjną,
   b) przygotowanie się do lekcji oraz uporządkowanie sali przez dyżurnych,
   c) ciszę i skupienie uczniów podczas zajęć,
   d) zachowanie kultury dyskusji w sytuacjach problemowych,
   e) zakaz opuszczania przynależnego uczniowi miejsca, jedzenia, picia, słuchania muzyki i używania telefonów komórkowych,
   f) odpowiedzialność za przynależne uczniowi miejsce i znajdujące się w pracowni pomoce naukowe,
   g) pozostawienie porządku w sali lekcyjnej po zakończonych zajęciach;
  5. bezzwłocznego usprawiedliwiania nieobecności według następujących zasad:
   a) uczeń niepełnoletni posiada zeszyt z ponumerowanymi kartkami i wzorami podpisów rodziców do usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z obowiązkowych zajęć lekcyjnych,
   b) uczeń wnosi do wychowawcy o usprawiedliwienie nieobecności z określeniem przyczyn podczas pierwszej lekcji wychowawczej po powrocie do Szkoły,
   c) usprawiedliwienie nieobecności następuje na podstawie:
   • zaświadczenia lekarskiego,
   • pisemnego oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
   • pisemnego oświadczenia pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności podpisanego przez ucznia,d) pełnoletni uczeń lub rodzice zgłaszają nieobecność trwającą co najmniej trzy dni do wychowawcy przez dziennik elektroniczny,
    e) uczniowie reprezentujący Szkołę na konkursach, zawodach czy innych imprezach w rubryce obecności w dzienniku mają adnotację „zwolniony”, co nie wpływa na ich frekwencję,
    f) w przypadkach szczególnie wątpliwej autentyczności usprawiedliwienia wychowawca może odmówić jego akceptacji;
  6. dbania o odpowiedni strój i schludny wygląd, na co składają się:
   a) przestrzeganie zasad noszenia stroju codziennego:
   • strój estetyczny, odpowiedni do szkoły, bez rażących nadruków i wzorów, o odpowiednim kroju stosownym do szkoły;
   • ubranie ma zakrywać dekolt, plecy, ramiona, brzuch oraz uda;
   • spodnie długie w klasycznym kroju, w upalne dni dopuszcza się spodnie do kolan;
   • dopuszcza się jednolity strój klasowy w innej kolorystyce, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły;
   • odstępstwa od obowiązującego stroju możliwe są w dniach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły /dopuszcza się noszenie w szkole strojów organizacyjnych tylko organizacji działających w szkole/;b) przestrzeganie zasad noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego:
   • dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica (długie spodnie), krawat z logo szkoły;
   • chłopcy : długie spodnie, biała koszula lub garnitur lub marynarka w ciemnym kolorze, krawat z logo szkoły;c) stosowny kształt i kolor fryzury
   • włosy w naturalnym kolorze bez żelu i dredów itp (chłopcy krótkie włosy zakrywające dokładnie skórę głowy lub długie związane);
   • dopuszcza się krótki, estetyczny zarost, ale wtedy obowiązuje strój, marynarka
   • w ciemnym kolorze, długie spodnie, biała koszula, krawat ;d) dopuszczalny jest stonowany, dyskretny makijaż oraz delikatny manicure, który przede wszystkim umożliwia bezpieczne wykonywanie ćwiczeń na lekcjach wf;
    e) zakaz noszenia elementów ubioru, w tym toreb i plecaków, zawierających nadruki lub emblematy o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, oznaczających przynależność do grup subkulturowych lub grup kibiców sportowych;
    f) zakaz noszenia biżuterii zagrażającej zdrowiu ucznia (przekłuwanie brwi, nosa itp.) oraz biżuterii posiadającej prowokacyjne lub agresywne akcenty, np. bransolety z ćwiekami, łańcuchy, itp.;
    g) zmiana obuwia obowiązuje w okresie jesienno – zimowym, obuwiem zamiennym musi być jedynie obuwie sportowe;
    h) w okresie wiosenno – letnim obowiązuje obuwie na antypoślizgowej podeszwie.
  7. przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, to znaczy:
   a) uczeń nie może używać ich podczas zajęć edukacyjnych, mają być wyłączone i schowane w torbie lub plecaku albo oddane do koszyka, z zastrzeżeniem ust. 8,
   b) istnieje bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania i filmowania na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez Szkołę bez zgody Dyrektora;
  8. uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub Dyrektora takich jak:
   a) wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć edukacyjnych, na prośbę lub za zgodą nauczyciela;
   b) osobistych, związanych z nagłą koniecznością skontaktowania się z rodzicami;
  9. właściwego zachowania wobec nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów, przez co należy rozumieć:
   a) używanie obowiązujących zwrotów grzecznościowych i stosowanie się do podstawowych zasad savoir-vivre,
   b) zakaz używania wulgaryzmów i określeń ogólnie uważanych za obelżywe,
   c) zakaz poniżania osób w jakiejkolwiek formie słownej lub pisemnej (w szczególności internetowej),
   d) zakaz stosowania przemocy fizycznej,
   e) reagowanie na wszelkie zjawiska negatywne i udzielanie możliwej pomocy w różnego rodzaju nagłych przypadkach,
   f) przeciwdziałanie złu.
  10. poszanowania wspólnego dobra, ładu i porządku w Szkole, co oznacza, iż uczeń:
  11. troski o dobre imię i honor Szkoły;
  12. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym między innymi:
 2. Oprócz obowiązków wymienionych w ust. 1, Szkoła oczekuje od swoich uczniów także:
  1. kierowania się w życiu zasadami etyki;
  2. zainteresowania nauką i osiąganiem jak najlepszych wyników;
  3. wykonywania zarządzeń Dyrektora;
  4. troski o zdrowie, w tym powstrzymywania się od palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, zażywania lub rozprowadzania środków odurzających;
  5. godnego reprezentowania Szkoły w przypadku powierzenia takiego zadania przez Dyrektora;
  6. punktualności;
 3. aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i oddziału;
 4. wypełniania podjętych zobowiązań;
 5. uczestnictwa w uroczystościach szkolnych;
 6. szacunku dla środowiska naturalnego;
 7. poszanowania godności nauczyciela.

Prawa i przywileje ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. poszanowania godności własnej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach osobistych;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
  4. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania;
  5. sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  6. informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych nie później niż na 7 dni przed klasyfikacją roczną, a o ocenach niedostatecznych nie później niż miesiąc przed klasyfikacją roczną;
  7. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
  8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
  9. pomocy w przypadkach trudności w nauce;
  10. wyrażania swoich myśli i poglądów, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
  11. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  12. samorządnego i aktywnego współuczestniczenia w życiu Szkoły;
  13. uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych, innych konkursach wiedzy i umiejętności oraz w zajęciach kół zainteresowań na zasadach określonych przez Szkołę;
  14. zapoznania się z treścią Statutu i obowiązujących w Szkole regulaminów;
  15. zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, społecznych i młodzieżowych, działających na terenie Szkoły.
  16. pisania jednej pisemnej pracy kontrolnej całogodzinnej w ciągu dnia i nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia, z przedmiotów innych niż język obcy: z języka obcego może być przeprowadzona czwarta pisemna praca w tygodniu;
 2. Uczeń ma przywilej:
  1. zwolnienia z odpowiedzi, jeśli w danym dniu otrzymał dwie oceny niedostateczne;
  2. jednokrotnego nieprzygotowania w okresie bez podania przyczyny;
  3. zwolnienia z odpowiedzi w dniu, w którym zostanie wylosowany jego numer z dziennika tzw. „szczęśliwy numer”. Oddział traci ten przywilej, gdy frekwencja za miesiąc poprzedni jest niższa od 90%;
  4. nieprzygotowania się z powodu co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych i nadrobienia zaległości w ciągu trzech dni;
  5. oddział traci przywileje po ucieczce z zajęć edukacyjnych, a uczeń po opuszczeniu 20 godzin nieusprawiedliwionych lub po otrzymaniu nagany Dyrektora na okres dwóch miesięcy.
 3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemną skargę do wychowawcy klasy, pedagoga lub bezpośrednio do Dyrektora:
  1. skarga jest rejestrowana w rejestrze skarg;
  2. jeżeli skargę może rozpatrzyć wychowawca klasy, pedagog, to określa sposób załatwienia skargi informując Dyrektora Szkoły i odnotowuje w dokumentacji szkolnej;
  3. w przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi przez w/w osoby Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję.

Nagrody

 1. Zachowanie uczniów w Szkole i poza Szkołą podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi w § 49.
 2. System nagród i kar stosowanych w Szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby a także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
 3. Szkoła stosuje następujące sposoby wyróżniania i nagradzania uczniów:
  1. pochwała wychowawcy wobec oddziału – za wykonywanie podjętych przez siebie zadań, kulturę języka, troskę o dobro szkoły itp.;
  2. pochwała publiczna, imienna przez Dyrektora Szkoły – za reprezentowanie szkoły np. udział w olimpiadach, konkursach itp.;
  3. nagroda książkowa lub dyplom – za wyróżniające wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską , 100 % frekwencję;
  4. list pochwalny wychowawcy i Dyrektora do rodziców – na zakończenie nauki w szkole, za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą postawę uczniowską podczas całego cyklu kształcenia;
  5. wpis do Złotej Księgi, jeżeli uczeń otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.
 4. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna.

Kary

 1. Uczeń może być ukarany za:
  1. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
  2. lekceważenie obowiązków szkolnych, opuszczanie i ucieczki z zajęć dydaktycznych, spóźnianie się;
  3. dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego wokół Szkoły oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów;
  4. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na otoczenie, agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, zastraszanie, krzywdzenie innych przez podważanie autorytetu, opinii;
  5. przynależność lub demonstrowanie przynależności do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;
  6. arogancki sposób bycia, zachowania, brak szacunku dla starszych, dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Szkoły;
  7. palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie, rozprowadzanie lub namawianie do używania narkotyków;
  8. kradzież, fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów;
  9. wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;
  10. używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu audio – wizualnego podczas zajęć dydaktycznych;
  11. czyny podlegające Kodeksowi Karnemu.
 2. Wobec uczniów, którzy naruszyli obowiązujące prawo lub zasady postępowania, o których mowa w § 35, Szkoła może wyciągnąć następujące konsekwencje:
  1. upomnienie wychowawcy;
  2. upomnienie Dyrektora
  3. nagana Dyrektora;
  4. przeniesienie do równoległego oddziału , jeżeli jest to możliwe, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
  5. skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Pady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
 3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania zasady gradacji kar:
  1. niszczenie mienia szkolnego;
  2. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;
  3. stosowanie przemocy, pobicie lub znęcanie się psychiczne wobec innych;
  4. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów;
  5. spożycia alkoholu lub środków psychoaktywnych na terenie Szkoły;
  6. dystrybucja narkotyków lub środków odurzających na terenie Szkoły;
  7. zgłoszenie przez Policję o wybrykach chuligańskich;
 5. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia. a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem gradacji kar.
  1. za opuszczenie bez usprawiedliwienia:
  2. pięć wpisów do dziennika elektronicznego o nieprzestrzeganiu Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń – upomnienie wychowawcy;
  3. następne upomnienie wychowawcy następuje już po trzech kolejnych wpisach do dziennika elektronicznego;
  4. trzy upomnienia wychowawcy- skutkują ustnym upomnieniem Dyrektora – wpis do dziennika elektronicznego;
  5. następne upomnienie wychowawcy po upomnieniu Dyrektora skutkuje naganą Dyrektora – wpis do dziennika elektronicznego;
  6. następne upomnienie wychowawcy po naganie Dyrektora skutkuje drugą naganą Dyrektora – wpis do dziennika elektronicznego;
  7. po drugiej naganie Dyrektora istnieje możliwość skreślenia z listy uczniów.
 6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego bez stosowania gradacji kar w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionych nieobecności, gdy uczeń otrzymał naganę Dyrektora Szkoły za opuszczenie 60 godzin , a następnie opuści kolejne 14 godzin;
  2. nieusprawiedliwionych nieobecności, gdy uczeń otrzymał drugą naganę Dyrektora Szkoły za opuszczenie 40 godzin (§ 37 ust.2 pkt 3), a następnie opuści kolejne 14 godzin;
  3. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów i pracowników Szkoły;
  4. dystrybucji narkotyków oraz ich zażywania;
  5. spożywania alkoholu, kradzieży, palenia papierosów;
  6. gdy nagana Dyrektora nie odniosła skutku;
  7. wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;
  8. przynależności i agitacji do organizacji przestępczych;
  9. prawomocnego wyroku sądowego.
 7. Uczeń lub rodzice( prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary:
  1. do Dyrektora od kary upomnienia przez wychowawcę, w terminie do 7 dni;
  2. do Dyrektora Szkoły od kary upomnienia lub nagany, przeniesienia do innego oddziału – składając pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie do 7 dni;
  3. 3do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie od kary skreślenia z listy uczniów- w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 8. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o udzieleniu mu kary regulaminowej.

mniej/więcej informacji

Skip to content