Witamy na naszej stronie

Nagroda Jakości
Złota Szkoła
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Witamy na stronie naszej szkoły

Dobra szkoła gwarancją sukcesu


Rankingi

27.01.2021 miesięcznik Perspektywy opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze Technikum zajęło bardzo zaszczytne, wysokie miejsce:


"MISTRZOWIE CHEMII"

O szkole

W skład zespołu wchodzi Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 oraz XXVI LO. Wypracowane przez wiele lat metody pracy z uczniem, tradycje szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny przynoszą satysfakcję nauczycielom i uczniom. Młodzież wspólnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych, konkursach i olimpiadach kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich i finałów centralnych.Młodzież z powodzeniem zdaje egzamin maturalny, a następnie podejmuje studia wyższe.

Czytaj więcej

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, warsztaty tematyczne między innymi: dziennikarskie, analizy chemicznej, biologiczne, turystyczne, kulturoznawcze, zajęcia sportowe, konsultacje dla maturzystów oraz uczniów mających problemy z nauką, zbiorowe wyjścia do teatrów i muzeów , wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty. Uczniowie mogą również uczestniczyć w licznych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, realizowane są programy unijne wzbogacające ofertę szkoły i atrakcyjność metod nauczania między innymi z zastosowaniem tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, mikroskopu z kamerą i innych Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym z tym, że klasy pierwsze i maturalne uczą się zawsze w godzinach dopołudniowych.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: komputerowymi, biologiczną, fizyczną, matematyczną, historyczną, geograficzno-ekologiczną, centrum multimedialnym, salą gimnastyczną i siłownią szkolną oraz biblioteką posiadającą duży księgozbiór oraz podręczniki szkolne. A także posiada laboratoria chemiczne dobrze wyposażone w sprzęt, odczynniki chemiczne i aparaturę wysokiej klasy /spektrofotometr, mikroskop optyczny z kamerą cyfrową, pehametry i inne/. Zajęcia odbywają się również w Instytucie Chemii UJ, AGH.

Szkoła jest bezpieczna, co potwierdzają ankiety i raport kontroli. Młodzież naszej szkoły jest bardzo pozytywnie postrzegana przez środowisko. Szkoła otrzymuje wiele miłych słów na temat ich postawy i zachowania. Do sukcesów należy również zaliczyć wykształcenie postaw empatii, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Świadczą o tym liczne akcje charytatywne i podziękowania z krakowskiego oddziału PCK i innych instytucji, artykuły w prasie i informacje w telewizji. Szkoła brała udział w 3 programach: „Szkoła multimedialna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych”, ”Otwarte sale gimnastyczne”, które zostały dofinansowane ze środków unijnych, dzięki temu młodzież miała szanse w ciekawy i pożyteczny sposób spędzić czas wolny od zajęć dydaktycznych dokonując wyboru tematyki warsztatów pod kątem swoich zainteresowań i zdolności. W klasach licealnych realizowane są programy własne: media i analiza medyczna i sądowa.


"ENERGETYCZNA KARIERA"

Energetyczna Kariera to projekt firmy PGE Energia Ciepła, który zachęca do podejmowania pracy w ciepłownictwie – atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowoczesne technologie.
Projekt Energetyczna Kariera umożliwia uczniom naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala dopasować programy kształcenia do rynkowych potrzeb polskiego ciepłownictwa. Ucząc się w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, możesz dołączyć do zespołu krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, która rozwija się wraz z Krakowem i Małopolską.

Zajrzyj do nas:

PGE ENERGIA CIEPŁA


Z życia szkoły


KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - VII EDYCJA


Witamy na naszej stronie

Programy własne realizowane w szkole

Od roku szkolnego 2009/10 w klasie ”biologiczno-chemicznej z elementami medycznymi” realizowany jest przedmiot "ANALIZA MEDYCZNA I SĄDOWA" w klasie pierwszej i drugiej..

Czytaj więcej

Program obejmuje trzy działy: analiza medyczna z elementami anatomii i fizjologii człowieka, analiza chemiczna z elementami analizy sądowej, analiza chemiczna z elementami analizy medycznej. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zajęć praktycznych, w bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i odczynniki pracowniach szkolnych.

Od roku szkolnego 2019/20 w klasie ”biol- pol" z z jęyzkiem migowym realizowany jest przedmiot "WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ" w klasie pierwszej i ..

Czytaj więcej

Przedmiot Wprowadzenie do komunikacji społecznej został stworzony dla klas XXVI Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem polskim i biologią. Oddziały te mają mieć profil psychologiczno-społeczny, w czym może pomóc prezentowany tu program nauczania, który zakłada realizację dwóch dodatkowych godzin lekcyjnych w cyklu kształcenia.
Liceum to moment, kiedy uczeń staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego, a zarazem analizuje społeczno-kulturowy kontekst ludzkich zachowań. Ważnym aspektem staje się dla niego komunikacja społeczna, gdyż nieumiejętne komunikowanie utrudnia nawiązywanie kontaktów i przeszkadza w osiąganiu porozumienia. Kolejne pokolenia wykorzystują do porozumiewania się głównie media społecznościowe i inne komunikatory, które z jednej strony pozwalają im pokonać barierę czasu i przestrzeni, jednak z drugiej zubożają ludzkie relacje. Żadne, nawet najnowsze technologie nie zastąpią zwykłej rozmowy, dialogu, wzajemnego zrozumienia. Efektywne komunikowanie się jest podstawą dobrych relacji interpersonalnych i kluczową umiejętnością człowieka. Od sposobu komunikowania się zależy jakość życia. W związku z powyższym uczeń, zdobywając wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, powinien postrzegać człowieka jako jednostkę i istotę społeczną, co zapewni analiza wybranych zagadnień z zakresu psychologii i socjologii.

Programy realizowane w szkole z funduszy unijnych

"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+" informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020. Złożony przez Zespół Szkół Chemicznych wniosek – Chemia w praktyce, został zatwierdzony do realizacji na lata 2020-2022.

"Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja" Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT"

Czytaj więcej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
  • staże u pracodawców.

"Eko-lekcje Aktywna Edukacja Ekologiczna"

Czytaj więcej

Projekt realizowany w Zespole Szkół Chemicznych skierowany był do liceów ogólnokształcących/techników oraz przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W ramach projektu zorganizowano warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Swoim zakresem obejmowały one trzy podstawowe bloki tematyczne tj.: powietrze, wodę oraz glebę. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Ekologicznej Spalarni Odpadów. Dla przedszkolaków zorganizowano zajęcia edukacyjno-ekologiczne w formie gier i zabaw.

"Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna"

Czytaj więcej

Projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczył pilotażowych działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego głównymi celami były: kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania młodzieży w działania teoretyczne i praktyczne związane z oceną stanu powietrza, kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za stan środowiska, uaktywnienie młodych ludzi do myślenia o przyszłości naturalnego środowiska, rozbudzenie ich działań jako promotorów kreowania konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wśród rówieśników i w rodzinie, promowanie rzetelnych informacji z zakresu ochrony powietrza, aktywna edukacja ekologiczna młodzieży - podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w ich otoczeniu, promowanie stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku.

„Małopolska Chmura Edukacyjna”

Czytaj więcej

W roku 2014 (jako jedna z czterech szkół w Krakowie) przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Działania, które podjęliśmy wraz z pozostałymi szkołami, będą miały wpływ na rozwój edukacji województwa małopolskiego. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami naszego regionu. Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

"Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"

Czytaj więcej

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Schemat B rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. W ramach tego projektu zmodernizowaliśmy pomieszczenie jednej pracowni chemicznej oraz doposażyliśmy bazę dydaktyczną wszystkich pracowni chemicznych w szkole w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe jak również w sprzęt komputerowy i multimedialny.


„Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce”

Czytaj więcej

Uczniowie technikum będą mogli uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematyczno-przyrodnicze, języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej, specjalistyczne zajęcia wykorzystujące w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania). Jednym z kluczowych elementów projektu jest doposażenie szkół biorących udział w projekcie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który służyć będzie do realizacji zajęć i programów rozwojowych szkół w ramach projektu.

"EKO-CHEMIK" - od roku szkolnego 2009/2010 przez 3 kolejne lata tj. do 2012 roku.

Czytaj więcej

Program realizowany w ramach "Kapitału Ludzkiego" w klasach technikum , Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z dziedziny chemii ekologii, a także umiejętności łączenia technologii chemicznych z najnowocześniejszymi zasadami proekologicznymi. Rozwijanie zainteresowań oraz wzmocnienie zdolności uczniów pozwoli im zwiększyć szansę i konkurencyjność na rynku pracy oraz uzyskanie indeksu na wyższą uczelnię. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie. Zapewniamy bardzo ciekawe ćwiczenia w laboratorium, a także w terenie oraz wycieczki tematyczne.


"WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" dla uczniów liceum od roku szkolnego 2009/2010 przez 2 kolejne lata tj. do 2011 roku.

Czytaj więcej

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do matury.


„Czwarta Władza z Klasą – Szkolny Koncern Medialny” - promowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnorodnych formach życia kulturalnego.

Czytaj więcej

Projekt wprowadza uczniów w krąg cywilizacji medialnej. Wszechstronny rozwija intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i estetycznie. Przygotowuje do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Więcej o projekcie znajdziecie na stronie internetowej programu