Zasady rekrutacji

 • Kandydaci będący absolwentami szkół podstawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Absolwenci szkoły podstawowej

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A – TECHNIK ANALITYK – j. polski, matematyka, biologia, chemia
 • klasa 1C – „biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi” – j. polski, matematyka, biologia, chemia
 • klasa 1D – „pedagogiczna z językiem migowym” – j. polski, matematyka, biologia, wiedza i społeczeństwo
 • na egzaminie ósmoklasisty,
 • za oceny uzyskane na świadectwie ósmej klasy szkoły podstawowej
 • oraz szczególne osiągnięcia uczniów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki.

Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Skip to content