Rekrutacja – dokumenty 2022

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/

Wnioski rekrutacyjne należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci do XXVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie jako szkoły   pierwszego   wyboru    kończący   szkołę    podstawową    składają    wygenerowany w systemie Omikron wniosek o przyjęcie w dniach od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. poprzez:

1. dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Chemicznych w godzinach 9.00 – 14.00 wydrukowanego z systemu Omikron wypełnionego   wniosku   podpisanego   przez   co   najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,

lub

2. podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron,

lub

3.przesłanie drogą elektroniczną skanu lub czytelnej fotografii wypełnionego w systemie rekrutacyjnym Omikron, wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku pod adres: rekrutacja@zschkrakow.p

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. należy dołączyć dokumenty:1.

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. kandydat może złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez kandydata szkół, do których kandyduje.

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny

2022/2023:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/249087,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadpodstawo wych.html

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Konkursy przedmiotowe oraz tematyczne

Konkursy zawodowe

Skip to content