SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/

Wnioski rekrutacyjne należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci do XXVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie jako szkoły   pierwszego   wyboru    kończący   szkołę    podstawową    składają    wygenerowany w systemie Omikron wniosek o przyjęcie w dniach od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r. poprzez:

1. dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Chemicznych w godzinach 9.00 – 14.00 wydrukowanego z systemu Omikron wypełnionego   wniosku   podpisanego   przez   co   najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,

lub

2. podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron,

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024r. należy dołączyć dokumenty:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

W terminie od 11 lipca 2024 r.   do 15 lipca 2024 r. potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Wymagane dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – technikum

– 2 zdjęcia

– ksero aktu urodzenia

– kwestionariusz osobowy ze strony szkoły

Konkursy przedmiotowe

Konkursy tematyczne

Konkursy zawodowe

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/

Wnioski rekrutacyjne należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci do XXVI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie jako szkoły   pierwszego   wyboru    kończący   szkołę    podstawową    składają    wygenerowany w systemie Omikron wniosek o przyjęcie w dniach od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. poprzez:

1. dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Chemicznych w godzinach 9.00 – 14.00 wydrukowanego z systemu Omikron wypełnionego   wniosku   podpisanego   przez   co   najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,

lub

2. podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron,

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. należy dołączyć dokumenty:1.

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. kandydat może złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez kandydata szkół, do których kandyduje.

W terminie od 19 lipca 2023 r.   do 26 lipca 2023 r. potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Wymagane dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – technikum

– 2 zdjęcia

– ksero aktu urodzenia

– kwestionariusz osobowy ze strony szkoły

Konkursy przedmiotowe oraz tematyczne

Konkursy zawodowe

Skip to content