REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub kopie potwierdzone notarialnie). Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Podania w rekrutacji uzupełniającej z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach pracy komisji Rekrutacyjnej

27.07.2022 r. środa godz.10.00-14.00

28.07.2022 r. czwartek godz.10.00-14.00

29.07.2022 r. piątek godz.10.00-14.00

1.08.2022 r. poniedziałek godz.10.00-14.00

2.08.2022 r. wtorek godz.10.00-12.00

3.08.2022 r. środa godz.10.00-12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji  uzupełniającej nastąpi 9 sierpnia 2022 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia wywieszone zostaną przez każdą szkołę prowadząca rekrutacje uzupełniającą.

Do 17 sierpnia 2022 r. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona elektronicznie

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest zgodnie z zasadami dotyczącymi rekrutacji właściwej (decydują punkty uzyskane przez kandydata).

Skip to content