Modernizacja kształcenia szkolnictwa zawodowego

Województwo Małopolskie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt systemowy “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowi on największe i jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 33 organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi w większości są powiaty i będzie realizowany przez pięć lat, do końca roku 2014. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wsparciem objęte zostało 14 Zespołów Szkół Zawodowych mające status placówek publicznych, wśród nich znajduje się również nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3.

Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach:

  • mechaniczno-mechatronicznej,
  • budowlanej,
  • informatyczno-elektronicznej,
  • turystyczno-gastronomicznej
  • oraz usługowej (ZSCh kształci młodzież w ramach tej branży)

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w wymienionych branżach poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
  • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców
  • podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach technicznych o 5%, w zawodach robotniczych o 1,5%
  • wzrost odsetka absolwentów gimnazjów podejmujących naukę w ponadgimnazjalnych szkołach o 2,5%
  • podniesienie konkurencyjności szkół zawodowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych.

Projekt niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli (czyli pośrednio dla uczniów) jak i dla szkoły.

Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego ).

Zorganizowane zostaną dodatkowe specjalistyczne zajęcia wykorzystujące w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania (dwa kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe).

Z myślą o dalszych losach absolwentów w ramach projektu powstanie Małopolski Portal Szkolnictwa Zawodowego – ułatwiający dostęp do informacji, pomocy pracodawcom w poszukiwaniu praktykantów i stażystów, umożliwiający promocję szkół, oraz przewidziano także wdrożenie programów doradztwa edukacyjno – zawodowego, umożliwiających grupowe oraz indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania kariery.

Dla nauczycieli zostanie uruchomione Centrum Wsparcia Edukacji Zawodowej, pomagające w tworzeniu rozwojowych programów nauczania oraz przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych.

Szkoła natomiast uzyska dodatkowe doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który służyć będzie do realizacji zajęć i programów rozwojowych szkół w ramach projektu.

Warto zainteresować się tym Programem. Dokumenty konieczne do uczestnictwa w programie znajdziecie na górze strony.

Skip to content