Deklaracja dostępności

Powołano koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kierownik gospodarczy.
Telefon: 12 428 24 30

Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://zschkrakow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zschkrakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009 Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2023 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWM,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWM.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed 2018-09-23, systematycznie będą one przerabiane, tak by spełniły stawiane wymogi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 20.09.2020.

Skróty klawiszowe

Na stronach www.zschkrakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. CTRL+U – menu dostępności.

Informacje zwrotne i dane dostępowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Srebro sekretariat@zschkrakow.pl tel 12 422 32 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie położony przy ul. Krupniczej 44 posiada bariery architektoniczne. Główne wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony ul. Krupniczej. Istnieją jeszcze dwa wejścia ewakuacyjne po przeciwnej stronie budynku prowadzące wprost z parkingu.

Parter i kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. Szkoła posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Na terenie parkingu szkolnego znajdują się miejsca dla niepełnosprawnych. Takie ogólnodostępne miejsca znajdują się również w pobliżu wejścia do szkoły.

Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content