ZDROWY ODDECH

Projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczył pilotażowych działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego głównymi celami były: kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania młodzieży w działania teoretyczne i praktyczne związane z oceną stanu powietrza, kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za stan środowiska, uaktywnienie młodych ludzi do myślenia o przyszłości naturalnego środowiska, rozbudzenie ich działań jako promotorów kreowania konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wśród rówieśników i w rodzinie, promowanie rzetelnych informacji z zakresu ochrony powietrza, aktywna edukacja ekologiczna młodzieży – podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w ich otoczeniu, promowanie stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku. Projekt łączył elementy informacyjno-promocyjne, wykłady, warsztaty, laboratoria, gry edukacyjne oraz wycieczkę ekologiczną, a także konkurs fotograficzno-dziennikarski (część indywidualna oraz część zespołowa) dla młodzieży gimnazjalnej, związane z szeroko pojętą ochroną powietrza. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się pierwszy etap projektu, tj. wykłady, warsztaty i laboratoria. Swoim zakresem objęły one tematykę: budowa atmosfery, energia słoneczna i odnawialne źródła energii, gry dydaktyczne z zastosowanie TIK, badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, badanie zawartości tlenków w powietrzu metodą instrumentalną, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu oraz badanie wpływu powietrza na różne materiały. Naszą szkołę wybrano ze względu na nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie chemiczne oraz wykwalifikowaną i świetnie do tego zadania przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Skip to content