Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wycieczka szkolna w ramach programu Ekochemik

Źródła geotermalne - Bańska Niżna (marzec 2011)

W dniu 05.03.2011 uczestnicy 2 edycji projektu „Ekochemik” realizowali warsztaty ekologiczne w PEC Geotermia Podhalańska w Bańskiej Niżnej. Poznali idę działalności Spółki, osiągnięcia Spółki w wykorzystaniu energii odnawialnej oraz płynące z tego korzyści ekologiczne i gospodarcze, znacząco proekologiczne, dla regionu Podhala, a także dla Polski.

Przez swoją działalność tj. podłączanie do sieci ciepłowniczej co roku nowych odbiorców ciepła Spółka przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wskutek zastąpienia spalania paliw kopalnych przez wprowadzenie czystej energii geotermalnej zmniejszeniu ulega emisja pyłów i gazów, a walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Podhala zostają. Spółka propaguje wiedzę na temat znaczenia energii geotermalnej dla ochrony środowiska naturalnego.

Misją Spółki jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych do celów:

  • centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej,
  • klimatyzacji,
  • turystyki i rekreacji,
  • balneologii.


Uczestnicy projektu „Ekochemik” wysłuchali informacji o działaniu firmy od jej pracownika. Następnie korzystali z rekreacyjnych walorów wód termalnych w Szaflarach. Cały przebieg warsztatów ekologicznych był rejestrowany i dokumentowany w formie zdjęć.

Warsztaty zakończyły się spacerem po Krupówkach w pięknym Zakopanem.


foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto