Zasady rekrutacji

 • Kandydaci będący absolwentami szkół postawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Absolwenci szkoły podstawowej

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A – TECHNIK ANALITYK – j. polski, matematyka, biologia, chemia
 • klasa 1C – „biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi” – j. polski, matematyka, biologia, chemia
 • klasa 1D – „pedagogiczna z językiem migowym” – j. polski, matematyka, biologia, wiedza i społeczeństwo
 • na egzaminie ósmoklasisty,
 • za oceny uzyskane na świadectwie ósmej klasy szkoły podstawowej
 • oraz szczególne osiągnięcia uczniów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki:

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego – przez 0,3;

b) 72 punkty – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.


Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 • celujący – 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
 • bardzo dobry – 17 punktów;
 • dobry – 14 punktów;
 • dostateczny – 8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty.

Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów przy czym:
1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
2) za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
, w tym za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.


Kandydatom do Zespołu Szkół Chemicznych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego o których mowa w art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.


Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej ZSCH, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Skip to content