RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Chemicznych,
z siedzibą ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków, e-mail: zsch@mjo.krakow.pl, tel. 12 4223220.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, realizacji wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomocy socjalnej, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informuję, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.
  2. Twoje dane są przetwarzane na podstawie niżej wymienionych przepisów i mogą być przechowywane przez następujące okresy:
    • 50 lat od czasu ustania zatrudnienia dla osób zatrudnionych do 31.12.2018 r., 10 lat od czasu ustania zatrudnienia dla osób zatrudnionych po 31.12.2018 r. Dane osobowe zawarte w aktach osobowych, dokumentacji kadrowo-płacowej oraz BHP przetwarzamy na podstawie: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
    • 5 lat od czasu skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kasy zapomogowo-pożyczkowej. Przetwarzamy je na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zatrudnienia, świadczenia usługi lub realizacji wniosku, którego jesteś nadawcą.
  4. Odbiorcą Twoich danych, organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.
  5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Informujemy, że w oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą profilowane.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Anna Borowczak inspektor4@mjo.krakow.pl, ul. J.Sarego 4, 31-047 Kraków.

Skip to content