Daty i godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

od 22.07.2021 do 30.07.2021, godz.9.00-14.00

Wymagane dokumenty:

 • 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • 4. Dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),
 • 5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
 • 6. zaświadczenie lekarskie ("dotyczy tylko technikum") - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.

W związku z COVID-19 podczas rekrutacji w szkole prosimy zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa: mieć zasłonięte usta i nos, po wejściu do szkoły zdezynfekować dłonie, mieć własny długopis, zachować od siebie co najmniej 1,5 metra odstępu.


REKRUTACJA

Reportaż telewizji.krakow.pl z dnia otwartego 2020.

Film z rozpoczęcia roku szkolnego 2015.

Plan naboru na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami szkół postawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Rekrutacja elektroniczna W związku z możliwością składania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych wniosków o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.) – w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie została utworzona skrzynka poczty email do obsługi korespondencji związanej z rekrutacją: e-mail: rekrutacja@zschkrakow.plNa powyższy adresy poczty elektronicznej kandydaci i ich rodzice mogą przesyłać:
 1. skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron – kopia wniosku, opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną;
 2. skany lub czytelne fotografie wymaganych załączników do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Absolwencji szkoły podstawowej

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1B - "ekonomiczna" - j. polski,matematyka, język obcy, wos lub historia
 • klasa 1C - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1D - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwo lub język angielski

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych:

  • na egzaminie ósmoklasisty,
  • za oceny uzyskane na świadectwie ósmej klasy szkoły podstawowej
  • oraz szczególne osiągnięcia uczniów.
  Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów. więcej informacji

  W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki:

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

  a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,3;

  b) 72 punkty - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.

  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  • celujący - 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
  • bardzo dobry - 17 punktów;
  • dobry - 14 punktów;
  • dostateczny - 8 punktów;
  • dopuszczający - 2 punkty.

  Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów przy czym:
  1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
  2) za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, w tym za:

  a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

  b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

  c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

  d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

  e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

  Kandydatom do Zespołu Szkół Chemicznych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego o których mowa w art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

  2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.


  Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej ZSCH, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


  Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wykaz zawodów wiedzy po ukończonej szkole podstawowej

  Zaświadczenie lekarskie

  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi. więcej informacji


  Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

  • skłonność do uczuleń
  • choroby układu nerwowego (epilepsja)
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • brak widzenia obuocznego, daltonizm
  • zaburzenia równowagi

  Terminy rekrutacji

  Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

  więcej informacji

  od 17 maja 2021r.
  do 21 czerwca 2021r. do godz.15.00
  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
  do 14 lipca 2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

  do 21 lipca 2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

  od 25 czerwca 2021r.do 14 lipca 2021r. do godz.15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

  22 lipca 2021r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
  od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r.
  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00
  Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  od 3 sierpnia 2021r.
  Postępowanie uzupełniające

  Wymagane dokumenty (złożone w teczce)

  • 2 zdjęcia na jasnym tle (zdjęcia podpisane)
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie ("dotyczy tylko technikum") - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


  Więcej informacji znajduje się na stronie kuratorium

  Informacje szczegółowe w sekretariacie ZSCh tel.: (0 12) 422 32 20.