Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kraków: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE
Numer ogłoszenia: 292630 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Chemicznych , ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4282430, 4223220, faks 012 4223220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsch.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie, w ramach projektu pn.: Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Część I - Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego pn.: 1/ Dwukanałowy chromatograf gazowy - 1 sztuka 2/ Chromatograf cieczowy HPLC- 1 sztuka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Zadania 1 znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Część II - Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego pn. : 1/ Dygestorium I typ 2 sztuki 2/ Piec muflowy 1 sztuka, 3/ Wirówka laboratoryjna 1 sztuka, 4/ Waga elektroniczna analityczna 4 sztuki, 5/ Suszarka laboratoryjna 1 sztuka, 6/ Mikroskop laboratoryjny biologiczny 4 sztuki , 7/ Wytrząsarka laboratoryjna z oprzyrządowaniem 1 sztuka, 8/ Destylarka 2 sztuki , 9/ Oczomyjka 1 sztuka, 10/ Sprężarka 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Zadania 2 znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.22.10-7, 39.18.00.00-7, 42.12.34.00-1, 38.43.22.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy odpowiadającej wartością i rodzajem przedmiotowemu zamówieniu. Przez dostawę odpowiadającą wartością i rodzajem przedmiotowemu zamówieniu należy rozumieć: a) Dla zadania 1 - dostawę chromatografów na łączną kwotę nie mniejszą niż 50.000 PLN netto, b) Dla zadania 2 - dostawę sprzętu laboratoryjnego (w tym min 1 szt. dygestorium lub min 1 szt. piec muflowy) na łączną kwotę nie mniejszą niż 50.000 PLN netto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (odpowiednio dla części 1 i 2 zamówienia) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 3, 3a i 3b do SIWZ. b. Oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmian w zakresie podwyższenia parametrów oferowanych urządzeń, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsch.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków pok. Ksiegowość.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 31-123 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych jest współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego pn.: 1/ Dwukanałowy chromatograf gazowy - 1 sztuka 2/ Chromatograf cieczowy HPLC- 1 sztuka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1-Zadania 1 znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.22.10-7, 38.43.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. oferowany okres gwarancji - 10
  • 3. oferowany czas reakcji serwisu - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego pn. : 1/ Dygestorium I typ 2 sztuki 2/ Piec muflowy 1 sztuka, 3/ Wirówka laboratoryjna 1 sztuka, 4/ Waga elektroniczna analityczna 4 sztuki, 5/ Suszarka laboratoryjna 1 sztuka, 6/ Mikroskop laboratoryjny biologiczny 4 sztuki , 7/ Wytrząsarka laboratoryjna z oprzyrządowaniem 1 sztuka, 8/ Destylarka 2 sztuki , 9/ Oczomyjka 1 sztuka, 10/ Sprężarka 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2-Zadania 2 znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 39.18.00.00-7, 42.12.34.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. oferowany okres gwarancji - 10


Dokumenty przetargowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1załacznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2- załacznik nr 2

Formularz ofertowy-załacznik nr 3

Formularz cenowy dla Zadania 1-załacznik nr 3a

Formularz cenowy dla Zadania 2-załacznik nr 3b

Oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom-załacznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-załacznik nr 5

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej-załacznik nr 6

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-załacznik nr 7

Wykaz wykonanych dostaw z podaniem, opisu przedmiotu i wartości zamówienia, dat wykonania i odbiorców-załacznik nr 8

Wzór umowy-załacznik nr 9

Pytania i odpowiedzi