Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoModernizacja Szkolnictwa Zawodowego


Rok szkolny 2013/2014


Harmonogramy zajęć styczeń - czerwiec 2014

Język angielski - grupa A1
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M3
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M2
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M1
Kurs z analizy chemicznej - gr1
Kurs z analizy chemicznej - gr2
Harmonogram kursów - Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym

Rok szkolny 2012/2013


Galeria zdjęć

Harmonogramy zajęć luty - czerwiec 2013

Język angielski - grupa A1
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M3
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M2
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M1
Kurs z analizy chemicznej - gr1
Kurs z analizy chemicznej - gr2
Harmonogram kursów - Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym

Harmonogramy zajęć wrzesień 2012 - styczeń 2013

Język angielski - grupa A1
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M3
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M2
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M1
Kurs z analizy chemicznej - gr1
Kurs z analizy chemicznej - gr2
Harmonogram kursówRok szkolny 2011/2012

Rozpoczęliśmy drugi rok zajęć w ramach programu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce”. Do dotychczasowych kursów, to znaczy matematyki i języka angielskiego dołączyły jeszcze kursy specjalistyczne kierunkowe dotyczące analizy chemicznej. Są to: „Specjalistyczny kurs z analizy chemicznej” i „Aparatura kontrolno – pomiarowa w ochronie środowiska”

Zajęcia z matematyki mają na celu podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności z matematyki. W ten sposób uczestnicy otrzymają istotną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. tj. umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Dzięki zajęciom z języka angielskiego uczniowie trzecich klas naszego technikum poznają słownictwo zawodowe dotyczące ochrony środowiska, zostaną lepiej przygotowani do działania w swojej branży i zwiększy się ich konkurencyjność na rynku pracy Unii Europejskiej.

Nowe dwa kursy z analizy chemicznej, to specjalistyczne kursy dla uczniów Technikum, posiadających już pewną wiedzę chemiczną. Kurs specjalistyczny doskonali wiedzę i umiejętności uczniów Technikum Ochrony Środowiska w analityce chemicznej, natomiast kurs Nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej pozwala zapoznać się praktycznie z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, który pomaga precyzyjnie i z większą dokładnością przeprowadzać analizy chemiczne.

W sumie w wyżej wymienionych kursach bierze udział 50 uczniów szkół zawodowych.


Galeria zdjęć z warsztatów

Harmonogramy zajęć

Język angielski - grupa A1
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M3
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M2
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M1
Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej
Kurs z analizy chemicznej - gr1
Kurs z analizy chemicznej - gr2
Harmonogram kursów

Dokumenty do pobrania

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwaRok szkolny 2010/2011


Harmonogramy zajęć

Język angielski - grupa A1
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M3
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M2
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Grupy M1


Dokumenty do pobrania

Karta oceny zakwalifikowania ucznia do uczestnictwa w stażu - wizycie zawodoznawczej
Aneks Nr 1 dotyczący staży-wizyt zawodoznawczych z dnia 2 listopada 2011 r.
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w stażu - wizycie zawodoznawczej
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do programu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zakres danych osobowych uczestników biorących udział
w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Województwo Małopolskie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt systemowy “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowi on największe i jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 33 organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi w większości są powiaty i będzie realizowany przez pięć lat, do końca roku 2014. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wsparciem objęte zostało 14 Zespołów Szkół Zawodowych mające status placówek publicznych, wśród nich znajduje się również nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3.

Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach:

  • mechaniczno-mechatronicznej,
  • budowlanej,
  • informatyczno-elektronicznej,
  • turystyczno-gastronomicznej
  • oraz usługowej (ZSCh kształci młodzież w ramach tej branży)

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w wymienionych branżach poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
  • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców
  • podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach technicznych o 5%, w zawodach robotniczych o 1,5%
  • wzrost odsetka absolwentów gimnazjów podejmujących naukę w ponadgimnazjalnych szkołach o 2,5%
  • podniesienie konkurencyjności szkół zawodowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych.

Projekt niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli (czyli pośrednio dla uczniów) jak i dla szkoły.

Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego ).

Zorganizowane zostaną dodatkowe specjalistyczne zajęcia wykorzystujące w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania (dwa kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe).

Z myślą o dalszych losach absolwentów w ramach projektu powstanie Małopolski Portal Szkolnictwa Zawodowego – ułatwiający dostęp do informacji, pomocy pracodawcom w poszukiwaniu praktykantów i stażystów, umożliwiający promocję szkół, oraz przewidziano także wdrożenie programów doradztwa edukacyjno - zawodowego, umożliwiających grupowe oraz indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania kariery.

Dla nauczycieli zostanie uruchomione Centrum Wsparcia Edukacji Zawodowej, pomagające w tworzeniu rozwojowych programów nauczania oraz przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych.

Szkoła natomiast uzyska dodatkowe doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który służyć będzie do realizacji zajęć i programów rozwojowych szkół w ramach projektu.

Warto zainteresować się tym Programem. Dokumenty konieczne do uczestnictwa w programie znajdziecie na górze strony.