CKZ – I edycja

CKZ wrzesień 2019

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020, we wrześniu rozpoczynamy nabór na kolejne kursy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno – usługowej.
Zainteresowanych uczniów klas technikum zapraszamy na bezpłatne kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych.
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.
 3. Prawo jazdy.

Prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych składamy w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów.

Prawo jazdy warunki uczestnictwa

Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Prawo jazdy

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatny kurs: „Prawo jazdy” dla uczniów klas technikalnych – 10 wolnych miejsc! Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Regulamin
Prawo jazdy – warunki uczestnictwa


Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 26.02.- 04.03.2019r. w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 05.03.2019r.

Zapraszamy wszystkich chętnych!!

CKZ 2019

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze – utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej – zajęcia wyrównawcze.
 3. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Regulamin

W dniu 21.01.2019r. rozpoczynamy rekrutację na powyższe kursy. Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 28.01.2019r.


Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Staże wakacyjne

W dniu 24.05.2018r rozpoczynamy rekrutację do zadania : staże w projekcie CKZ (Centra Kształcenia Zawodowego).
Dotyczy uczniów klas technikowych: Dane ogólne dotyczące stażu wakacyjnego:
Miejsce-zakłady branżowe-chemiczne (np. Instytut Fizjologii Roślin PAN, firma Wessling, Firma Selvita itd.)
Termin: czerwiec/lipiec/sierpień 2018r
Rekrutacja (zapisy) od 24.05.2018r ( u p. Krystyny Kowalskiej – Kierownika ds. praktycznej nauki zawodu – funkcja w ramach projektu).
Staż to działanie w ramach projektu i dotyczy :

 • uczniów klas programowo wyższych ( zgłaszać się mogą uczniowie klasy trzecich, a także w miarę wolnych miejsc klas drugich)
 • uczniów, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu CKZ
 • uczniów, którzy mają wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych (w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji)

Pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej śr. z ocen z ostatniego semestru (z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Każdy zgłaszający się wypełnia formularz zgłoszeniowy i następnie komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów zakwalifikowanych na staż. Nabór trwa do momentu zakwalifikowania 30 osób ( będzie również lista rezerwowa). Staże są forma pracy, za którą uczeń-stażysta otrzymuje stypendium stażowe około 1500,00 za 150 godzin ( 22 dni robocze).
Szczegółowe informacje u p. Krystyny Kowalskiej

W ZSCH uczniowie klas technikum mogą wziąć udział w projekcie: <b>”Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”</b>, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
 • staże u pracodawców.

Rekrutacja wrzesień 2018

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej rozpoczynamy w dniu 10.09.2018r. rekrutację na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze – utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych – 2 grupy
 3. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych – 3 grupy
 4. Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych.
 5. Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie


Wszyscy chętni składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

W naszej szkole realizowane będą:

 • Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych
 • Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych
 • Chemia stosowana w naukach przyrodniczych
 • Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wyrównawcze – utrwalanie wiadomości i umiejętności do egzaminu zawodowej w branży chemicznej
 • Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym

O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia. Rekrutacja zaczyna się w październiku!

Zapraszamy wszystkich chętnych.

W załączniku:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W ramach projektu pn.” Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno –usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” : Uczniowie klas trzecich i drugich Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w czasie tegorocznych wakacji (lipiec-sierpień 2017r) odbywali staże u pracodawców. Staż dotyczył 30 uczniów i trwał 22 dni, oparty był o Program Ramowy Stażu, który wykraczał poza program kształcenia w ich zawodach- technik analityk i technik technologii chemicznej. Zakłady, w których uczniowie odbywali staż to: Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Selvita S.A., Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o. w Olkuszu, Samodzielny Publiczny ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.
Stażyści pracowali 150 godzin. Uzyskali certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności. Uzyskali stypendium stażowe wynagradzające pracę. W czasie stażu współpracowali z opiekunem stażu z ramienia zakładu pracy oraz z opiekunem merytorycznym stażu- nauczycielem Zespołu Szkół Chemicznych p. Krystyną Kowalską. Protokołu z prac komisji stypendialnej

Skip to content