REKRUTACJA


Program stypendialny FUNDACJI ORLEN "MISTRZOWIE CHEMII "


Plan naboru na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.


Liczba punktów 2018/2019

"O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym, za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.
więcej informacji

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

 1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów mnożąc wyniki z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przez 0,2;
 2. 72 punkty – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

 • celujący – 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
 • bardzo dobry – 17 punktów ;
 • dobry – 14 punktów ;
 • dostateczny – 8 punktów ;
 • dopuszczający – 2 punkty.

Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów przy czym:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów ;
 2. za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów , w tym za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów o światy na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje si ę 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne

 • podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje si ę 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osignięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymieni one na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów .

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Kandydatom, zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczb ę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie .

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1C - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1D - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwoZaświadczenie lekarskie

Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi. więcej informacji


Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

 • skłonność do uczuleń
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • brak widzenia obuocznego, daltonizm
 • zaburzenia równowagi

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

więcej informacji

od 23 kwietnia 2018 r.
do 11 czerwca 2018 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 27 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

22 czerwca 2018 r.do 26 czerwca 2018 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca 2018 r. godz 12.00
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 3 lipca 2018
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 9 lipca 2018 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
10 lipca 2018 r.godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
od 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające

Wymagane dokumenty (złożone w teczce)

 • 2 zdjęcia na jasnym tle (zdjęcia podpisane)
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum
 • zaświadczenie lekarskie ("dotyczy tylko technikum") - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.
 • kserokopia skróconego aktu urodzenia

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


Więcej informacji znajduje się na stronie kuratorium

Informacje szczegółowe w sekretariacie ZSCh tel.: (0 12) 422 32 20.