Godziny pracy Komiski Rekrutacyjnej
1.07.2019- 5.07.2019 10.00-14.00
8.07.2019- 9.07.2019 10.00-14.00


REKRUTACJAPlan naboru na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów i szkół postawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci z gimnazjów i szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.


Liczba punktów 2019/2020

Absolwenci gimnazjum

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1C - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1D - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwo
 • O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych:

  • na egzaminie gimnazjalnym/ ósmoklasisty,
  • za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum/ ósmej klasy skzoły podstawowej
  • szczególne osiągnięcia uczniów.
  Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.
  więcej informacji

  W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów wybranych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz wyników egzamin przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

  a) do 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przyczym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów , mnożąc wyniki z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przez 0,2;

  b) do 72 punkty - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

  c) do 28 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.


  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • celujący - 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
  • bardzo dobry - 17 punktów ;
  • dobry - 14 punktów ;
  • dostateczny - 8 punktów ;
  • dopuszczający - 2 punkty.  Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów , przy czym:
  1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów ;
  2) za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów , w tym za:
  a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów o światy na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

  b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły

  • artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

  c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

  d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym z godnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

  e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim - przyznaje si ę 2 punkty,
  • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymieni onych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów .

  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

  Kandydatom do ZSCH, zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;


  2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się 20 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie .

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

  1) celującym - przyznaje się 20 punktów;
  2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
  3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;
  4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
  5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.


  Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej ZSCH, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wykaz zawodów wiedzy po ukończonym gimnazjum

  Absolwencji szkoły podstawowej

  Punktowane przedmioty:

  • klasa 1M - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
  • klasa 1F - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
  • klasa 1E - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwo

   O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych:

   • na egzaminie gimnazjalnym/ ósmoklasisty,
   • za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum/ ósmej klasy skzoły podstawowej
   • oraz szczególne osiągnięcia uczniów.
   Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów. więcej informacji

   W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki:

   W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

   a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,3;

   b) 72 punkty - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

   • celujący - 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
   • bardzo dobry - 17 punktów;
   • dobry - 14 punktów;
   • dostateczny - 8 punktów;
   • dopuszczający - 2 punkty.

   Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów przy czym:
   1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
   2) za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, w tym za:

   a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

   b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

   c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

   d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

   e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

   Kandydatom do Zespołu Szkół Chemicznych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego o których mowa w art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

   1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
   b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
   c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
   d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
   e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

   2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,
   b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
   c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
   d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
   e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.


   Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej ZSCH, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


   Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

   • wielodzietność rodziny kandydata;
   • niepełnosprawność kandydata;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Wykaz zawodów wiedzy po ukończonej szkole podstawowej

   Zaświadczenie lekarskie

   Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi. więcej informacji


   Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

   • skłonność do uczuleń
   • choroby układu nerwowego (epilepsja)
   • przewlekłe choroby układu oddechowego
   • brak widzenia obuocznego, daltonizm
   • zaburzenia równowagi

   Terminy rekrutacji

   Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

   więcej informacji

   od 25 kwietnia 2019r.
   do 10 czerwca 2019r.
   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   do 27 czerwca 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty dla kandydatów gimnazjum oraz art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe dla kandydatów szkół podstawowch.

   od 21 czerwca 2019r.do 25 czerwca 2019r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty

   28 czerwca 2019r. godz 12.00
   Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   do 3 lipca 2019r.
   Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
   do 9 lipca 2019r.
   Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
   • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminy ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone
   • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
   10 lipca 2019r.godz. 12.00
   Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   od 11 lipca 2019r.
   Postępowanie uzupełniające

   Wymagane dokumenty (złożone w teczce)

   • 2 zdjęcia na jasnym tle (zdjęcia podpisane)
   • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty
   • świadectwo ukończenia Gimnazjum/ Szkoły podstawowej
   • zaświadczenie lekarskie (dotyczy tylko technikum) - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły w trakcie procesu rekrutacyjnego .
   • kserokopia skróconego aktu urodzenia
   • kwestionariusz osobowy

   Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty.


   Więcej informacji znajduje się na stronie kuratorium

   Informacje szczegółowe w sekretariacie ZSCh tel.: (0 12) 422 32 20.