Uczniowie, ich obowiązki i prawa, nagrody i kary


Uczeń ma obowiązek:

mniej/więcej informacji
 1. Przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów pracowni i zarządzeń wewnętrznych.
 2. Uczyć się i systematycznie uczęszczać do szkoły.
 3. Zachowywać się w sposób zgodny z przyjętymi normami moralnymi i kulturalnymi.
 4. Dbać o honor szkoły i godne jej reprezentowanie.
 5. Dbać o kulturę języka ojczystego.
 6. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Niedopuszczalne są wszelkie formy agresji słownej i fizycznej.
 7. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej osobowości.
 8. Tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, reagować na łamanie ustalonego w Szkole porządku.
 9. Dbać o zdrowie swoje, koleżanek i kolegów oraz o bezpieczeństwo w czasie przebywania na terenie szkoły.
 10. Wystrzegać się wszelkich nałogów, przestrzegać zasad higieny osobistej.
 11. Troszczyć się o mienie szkolne, utrzymywać czystość oraz dbać o estetykę pomieszczeń.
 12. Nosić aktualną legitymację szkolną, okazywać ją przy wejściu do szkoły oraz na żądanie nauczyciela lub pracownika szkoły.
 13. Wcześniejszego powiadomienia i uzyskania zgody dyrektora szkoły na uczestnictwo w imprezach i zawodach, jeżeli to wiąże się z oderwaniem od zajęć edukacyjnych.
 14. Wywiązywać się z przyjętych przez siebie zadań.
 15. Dbać o skromny wygląd, a w szczególności:
  1. o strój estetyczny odpowiedni do szkoły w stonowanych kolorach bez rażących nadruków i wzorów o odpowiednim kroju. Ubranie ma zakrywać dekolt, plecy, ramiona, brzuch oraz uda. Spodnie długie w klasycznym kroju. Dopuszcza się jednolity strój klasowy w innej kolorystyce po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. Odstępstwa od obowiązującego stroju możliwe są w dniach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły (dopuszcza się noszenie w szkole strojów organizacyjnych tylko organizacji działających w szkole);
   1. Ubiór galowy:
    • dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica (długie spodnie);
    • chłopcy: garnitur lub marynarka, długie spodnie, biała koszula, krawat.
  2. estetyczne uczesanie – włosy w naturalnym kolorze bez żelu i dredów itp (chłopcy krótkie włosy zakrywające dokładnie skórę głowy lub długie ale związane)
   • dopuszcza się krótki, estetyczny zarost wtedy obowiązuje strój, marynarka, długie spodnie, koszula, krawat
  3. zabronione jest stosowanie piercingu w widocznych miejscach
 16. Zmieniać obuwie (obuwiem zamiennym są tenisówki lub trampki na białej podeszwie).
 17. Usprawiedliwiać nieobecności po przyjściu do szkoły na najbliższej lekcji wychowawczej.
  1. Jeżeli oddział ma frekwencję poniżej 90% rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności ucznia osobiście;
  2. Uczniowi, który opuścił nie więcej niż 10 godzin w miesiącu usprawiedliwia się nieobecność na zajęciach edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców, jeśli to nie są godziny środkowe i ostatnie, mimo że oddział ma frekwencję poniżej 90%;
  3. Po upływie dwóch tygodni nieobecność nie będzie usprawiedliwiana;
  4. W przypadku dłuższej nieobecności rodzice lub prawni opiekunowie powinni niezwłocznie zawiadomić wychowawcę;
  5. Uczeń może zwolnić się w danym dniu z części zajęć edukacyjnych na podstawie wpisu rodzica do dzienniczka ucznia maksymalnie 1 raz w miesiącu kalendarzowym. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność w tym czasie za swoje dziecko - potwierdzenie z podpisem rodzica pozostaje w dokumentacji szkoły.
 18. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca kalendarzowego na co najmniej 50% dyrektor przekazuje informacje o niespełnianiu obowiązku nauki do organu prowadzącego.
 19. Respektować dodatkowe wymagania nauczyciela i innych pracowników szkoły uzasadnione dobrem procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 20. Zabronione jest demonstrowanie przez uczniów postawy agresywnej i widocznych oznak sympatii oraz przynależności do subkultur młodzieżowych (zachowanie, ubiór, uczesanie).
 21. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz innych aparatów audio - wizualnych w trakcie trwania zajęć dydaktycznych. Uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowania go w plecaku lub torbie.
 22. Zabronione jest wychylanie się przez okna oraz siadanie na parapetach okiennych.

Uczeń ma prawo:

więcej informacji
 1. Podejmować własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
 2. Znać program nauczania na dany rok szkolny i wyrażać opinię dotyczące programu.
 3. Do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań odbywających się na terenie szkoły oraz w placówkach pozaszkolnych.
 4. Do jawnego wyrażania opinii i wniosków dotyczących życia szkoły i spraw uczniów oraz informacji o sposobie ich realizacji.
 5. Do odpoczynku w przerwach między lekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
 6. Uzyskać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem w przypadku uzasadnionych przyczyn powodujących zaległości w materiale programowym (długotrwała choroba, wypadek losowy, udział w olimpiadach i pracach organizowanych przez szkołę).
 7. Uczeń, który nie uzyskał promocji ma prawo do powtarzania roku z wyjątkiem § 54.
 8. Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu, którego poprawa winna się odbyć w ciągu 14 dni.
 9. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo do uczestnictwa i zabierania głosu na zebraniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw uczniowskich.
 10. Do opiniowania przez Samorząd Uczniowski, organizacje młodzieżowe, Radę Szkoły w przypadku rozpoczęcia procedury skreślenia z listy uczniów.
 11. Do poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach dotyczących jego sytuacji rodzinnej, przyjaźni, uczuć, a także do zachowania tajemnicy korespondencji.
 12. Do bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 13. Do swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych, jeżeli to nie narusza dobra innych osób.
 14. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
 15. Do jawnej oceny przeprowadzonej na bieżąco - za umiejętności, stan wiedzy z poszczególnych przedmiotów, zachowanie ocenia się odrębnie.
 16. Do osobistego usprawiedliwiania nieobecności w szkole /tylko uczeń pełnoletni/, pod warunkiem że rodzice wyrażą na to pisemną zgodę.
 17. Zwracać się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, dyrektora, Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych .
 18. Do odwołania się do wychowawcy lub dyrektora, w przypadku naruszenia praw ucznia. W przypadku naruszenia w/w przepisów, uczeń, rodzic lub wychowawca ma prawo odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły. Pismo musi zawierać dokładny opis naruszonych przepisów. Dyrektor sprawdza zasadność i podejmuje decyzję.

Uczeń ma przywilej:

mniej/więcej informacji
 1. Może być zwolniony z odpowiedzi, jeśli w danym dniu otrzymał dwie oceny niedostateczne.
 2. Jednokrotnego nie przygotowania w okresie bez podania przyczyny .
 3. Zwolnienia z odpowiedzi w dniu, w którym zostanie wylosowany jego numer z dziennika tzw. „szczęśliwy numer”. Oddział traci ten przywilej, gdy frekwencja za miesiąc poprzedni jest niższa od 90%.
 4. Pisemna praca kontrolna nie może towarzyszyć innej pracy w formie pisemnej w ciągu tego samego dnia. W ciągu tygodnia można przeprowadzić dwie pisemne prace kontrolne.
 5. Do nie przygotowania z powodu co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych i nadrobienia zaległości w ciągu trzech dni.
 6. Oddział traci przywileje po ucieczce z zajęć edukacyjnych, a uczeń po opuszczeniu 20 godzin nieusprawiedliwionych lub po otrzymaniu nagany Dyrektora na okres dwóch miesięcy.

Nagrody

mniej/więcej informacji
 1. Pochwała wychowawcy wobec oddziału - za wykonywanie podjętych przez siebie zadań, kulturę języka, troskę o dobro szkoły itp.
 2. Pochwała publiczna, imienna przez Dyrektora Szkoły - za reprezentowanie szkoły np. udział w olimpiadach, konkursach itp
 3. Nagroda książkowa - za wyróżniające wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską , 100 % frekwencję
 4. List pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców - na zakończenie nauki w szkole, za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą postawę uczniowską podczas całego cyklu kształcenia .
 5. Nagroda pieniężna lub rzeczowa dla trzech najlepszych uczniów - za najwyższe średnie w szkole.
 6. Decyzja o przyznaniu nagrody należy do Rady Pedagogicznej.

Kary

mniej/więcej informacji
 1. Uczeń może być ukarany za:
  1. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
  2. lekceważenie obowiązków szkolnych, opuszczanie i ucieczki z zajęć dydaktycznych, spóźnianie się;
  3. dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego wokół Szkoły oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów;
  4. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na otoczenie, agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, zastraszanie, krzywdzenie innych przez podważanie autorytetu, opinii;
  5. przynależność lub demonstrowanie przynależności do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;
  6. arogancki sposób bycia, zachowania, brak szacunku dla starszych, dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Szkoły;
  7. palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie, rozprowadzanie lub namawianie do używania narkotyków;
  8. kradzież, fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów;
  9. wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;
  10. używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu audio – wizualnego podczas zajęć dydaktycznych;
  11. czyny podlegające Kodeksowi Karnemu.
 2. Rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy klasy, np. za opuszczenie 20 godzin nieusprawiedliwionych i inne;
  2. upomnienie Dyrektora Szkoły, np.: za opuszczenie 40 godzin nieusprawiedliwionych;
  3. nagana Dyrektora Szkoły, np. /60 godzin nieusprawiedliwionych z równoczesnym poinformowaniem rodziców, że z opuszczeniem następnych 14 godzin nieusprawiedliwionych zostanie skreślony z listy uczniów /. Uczeń, który otrzymał naganę za opuszczenie 60 godzin nieusprawiedliwionych w następnym roku szkolnym otrzyma ją już po przekroczeniu 40 godzin nieusprawiedliwionych;
  4. przeniesienie do klasy równoległej w tej samej szkole /jeżeli jest to możliwe/ na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
  5. skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Pady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem gradacji kar.
  1. pięć wpisów do dziennika o nieprzestrzeganiu Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń – upomnienie wychowawcy;
  2. następne upomnienie wychowawcy następuje już po trzech kolejnych wpisach do dziennika;
  3. trzy upomnienia wychowawcy- skutkują ustnym upomnieniem Dyrektora (wpis do dziennika);
  4. następne upomnienie wychowawcy po upomnieniu Dyrektora skutkuje naganą Dyrektora (wpis do dziennika);
  5. następne upomnienie wychowawcy po naganie Dyrektora skutkuje drugą naganą Dyrektora (wpis do dziennika);
  6. po drugiej naganie Dyrektora istnieje możliwość skreślenia z listy uczniów.
 4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego bez stosowania gradacji kar w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionych nieobecności, gdy uczeń otrzymał naganę Dyrektora Szkoły za opuszczenie 60 godzin, a następnie opuści kolejne 14 godzin;
  2. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów i pracowników Szkoły;
  3. dystrybucji narkotyków oraz ich zażywania;
  4. spożywania alkoholu, kradzieży, palenia papierosów;
  5. gdy nagana Dyrektora nie odniosła skutku;
  6. wywieranie demoralizującego wpływu na innych uczniów;
  7. przynależności i agitacji do związków przestępczych;
  8. prawomocnego wyroku sądowego.
 5. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary:
  1. do Dyrektora od kary upomnienia przez wychowawcę, w terminie do 7 dni
  2. do Dyrektora Szkoły od kary upomnienia lub nagany, przeniesienia do innego oddziału – składając pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie do 7 dni;
  3. do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie od kary skreślenia z listy uczniów- w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 6. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o udzieleniu wobec niego kary regulaminowej.