Regulamin uczestnictwa w projekcie


Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom w ramach projektu CKZ - 2 edycja
Wzór umowy stypendum stażowe
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego
Zgoda Rodzica Stypendium stażowe


Regulamin udzielania stypendium

Formularz zgłoszeniowy -stypendium
Karta oceny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Przetwarzanie danych osobowych - oświadczenie uczestnika
Zakres przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o braku udziału

Projekty dotyczące utworzenia
Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.
Realizatorzy projektu:

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
Realizatorzy projektu:

 • Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
 • Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".
Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.
CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:

 1. zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
 2. stypendia dla uczniów zdolnych,
 3. staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
 4. staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Tekst alternatywny

CKZ wrzesień 2019

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020, we wrześniu rozpoczynamy nabór na kolejne kursy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno – usługowej.
Zainteresowanych uczniów klas technikum zapraszamy na bezpłatne kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych.
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.
 3. Prawo jazdy.
Prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych składamy w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!Prawo jazdy warunki uczestnictwa

Prawo jazdy

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatny kurs: „Prawo jazdy” dla uczniów klas technikalnych – 10 wolnych miejsc! Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
Regulamin
Prawo jazdy – warunki uczestnictwa
Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 26.02.- 04.03.2019r. w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów: Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 05.03.2019r.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!

Tekst alternatywny

CKZ 2019

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze - utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej - zajęcia wyrównawcze.
 3. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa
w projekcie. Regulamin
W dniu 21.01.2019r. rozpoczynamy rekrutację na powyższe kursy. Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 28.01.2019r.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Staże wakacyjne

W dniu 24.05.2018r rozpoczynamy rekrutację do zadania : staże w projekcie CKZ (Centra Kształcenia Zawodowego).
Dotyczy uczniów klas technikowych: Dane ogólne dotyczące stażu wakacyjnego:
Miejsce-zakłady branżowe-chemiczne (np. Instytut Fizjologii Roślin PAN, firma Wessling, Firma Selvita itd.)
Termin: czerwiec/lipiec/sierpień 2018r
Rekrutacja (zapisy) od 24.05.2018r ( u p. Krystyny Kowalskiej – Kierownika ds. praktycznej nauki zawodu - funkcja w ramach projektu).
Staż to działanie w ramach projektu i dotyczy :

 • uczniów klas programowo wyższych ( zgłaszać się mogą uczniowie klasy trzecich, a także w miarę wolnych miejsc klas drugich)
 • uczniów, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu CKZ
 • uczniów, którzy mają wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych (w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji)

Pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej śr. z ocen z ostatniego semestru (z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Każdy zgłaszający się wypełnia formularz zgłoszeniowy i następnie komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów zakwalifikowanych na staż. Nabór trwa do momentu zakwalifikowania 30 osób ( będzie również lista rezerwowa). Staże są forma pracy, za którą uczeń-stażysta otrzymuje stypendium stażowe około 1500,00 za 150 godzin ( 22 dni robocze).
Szczegółowe informacje u p. Krystyny Kowalskiej

W ZSCH uczniowie klas technikum mogą wziąć udział w projekcie: "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
 • staże u pracodawców.

Rekrutacja wrzesien 2018

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej rozpoczynamy w dniu 10.09.2018r. rekrutację na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze - utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych - 2 grupy
 3. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych – 3 grupy
 4. Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych.
 5. Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wszyscy chętni składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

W naszej szkole realizowane będą:

 • Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych
 • Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych
 • Chemia stosowana w naukach przyrodniczych
 • Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wyrównawcze – utrwalanie wiadomości i umiejętności do egzaminu zawodowej w branży chemicznej
 • Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym
O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia. Rekrutacja zaczyna się w październiku!
Zapraszamy wszystkich chętnych.

W załączniku:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychW ramach projektu pn.” Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno –usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” : Uczniowie klas trzecich i drugich Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w czasie tegorocznych wakacji (lipiec-sierpień 2017r) odbywali staże u pracodawców. Staż dotyczył 30 uczniów i trwał 22 dni, oparty był o Program Ramowy Stażu, który wykraczał poza program kształcenia w ich zawodach- technik analityk i technik technologii chemicznej. Zakłady, w których uczniowie odbywali staż to: Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Selvita S.A., Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o. w Olkuszu, Samodzielny Publiczny ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.
Stażyści pracowali 150 godzin. Uzyskali certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności. Uzyskali stypendium stażowe wynagradzające pracę. W czasie stażu współpracowali z opiekunem stażu z ramienia zakładu pracy oraz z opiekunem merytorycznym stażu- nauczycielem Zespołu Szkół Chemicznych p. Krystyną Kowalską. Protokołu z prac komisji stypendialnej